Erstatning som følge af lægemiddelskade.

E anmeldte den 11. april 2013 til Patienterstatningen, at hun havde været udsat for en lægemiddelskade ved indtagelse af et p-pilleprodukt. Den 23. april 2013 modtog Patienterstatningen en psykiatrisk speciallægeerklæring af 15. maj 2012. Efter indhentelse af yderligere oplysninger traf Patienterstatningen den 8. januar 2015 afgørelse om at anerkende E’s skade i form af en blodprop i hjernen som en lægemiddelskade. E blev samtidig opfordret til at udfylde et oplysningsskema og vedlægge dokumentation for udgifter. Den 9. marts 2015 modtog Patienterstatningen det udfyldte oplysningsskema med bilag. Den 26. august 2015 tilkendte Patienterstatningen E en erstatning på 1.172.093 kr., der bl.a. omfattede tabt arbejdsfortjeneste, og besluttede, at denne del af erstatningen skulle forrentes fra den 9. april 2015, der var månedsdagen efter modtagelsen af oplysningsskemaet. Afgørelsen blev den 11. maj 2016 stadfæstet af Ankenævnet for Patienterstatningen. Under retssagen var der alene spørgsmål om, fra hvilket tidspunkt erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste skulle forrentes. E nedlagde bl.a. påstand om, at kravet for perioden 1. januar 2011 frem til og med 31. marts 2013 skulle forrentes fra den 11. maj 2013. Ankenævnet for Patienterstatningen påstod frifindelse. Efter en konkret vurdering af oplysningerne i sagen og i overensstemmelse med formålet med lov om klage- og erstatningsadgang fandt landsretten, at Patienterstatning fra den dag, hvor man modtog den psykiatriske speciallægeerklæring, kunne og burde have indhentet de oplysninger, der var nødvendige for at kunne vurdere erstatningskravet og dets størrelse, jf. erstatningsansvarslovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1. Hverken persondataloven eller forvaltningsretlige regler var til hinder herfor. Erstatningen for perioden 1. januar 2011 til og med den 31. marts 2013 skulle derfor forrentes fra den 23. maj 2013. Med denne ændring og i øvrigt af de af byretten anførte grunde blev byrettens dom stadfæstet.

Skriv en kommentar

Call Now Button