Vold skal anmeldes inden for 72 timer.

Har du været udsat for en strafbar handling, som kan udløse erstatning, skal volden anmeldes inden for 72 timer, såfremt du ønsker en erstatning.

En nyere landsretsdom fra marts 2017 slår fast, at denne frist som udgangspunkt ikke kan dispenseres fra.

Dommen omhandler A, der var ansat som pædagog på et botilbud for sindslidende med misbrug af rusmidler. A blev den 10. oktober 2012 truet på livet af en af beboerne. Den 19. november 2013 fremsendte A en anmeldelse til Erstatningsnævnet. Det fremgik heraf, at A ikke havde anmeldt forholdet til politiet, og at A var blevet sygemeldt den 5. november 2012. Erstatningsnævnet afslog ansøgningen om udbetaling af erstatning, med henvisning til at forholdet ikke var anmeldt til politiet inden 72 timer, jf. offererstatningslovens § 10, stk. 1, og nævnet fandt ikke grundlag for at dispensere fra fristen.

A fik derfor ikke nogen erstatning.

Betingelse for erstatning

Det er en betingelse for at kunne få erstatning efter offererstatningsloven, at der er tale om en strafbar handling omfattet af straffeloven eller tilholdsloven. Det kan f.eks. dreje sig om vold eller trusler, der er så alvorlige, at de kan straffes efter straffelovens bestemmelser herom.

Der er derimod ikke tale om en straffelovsovertrædelse, hvis en lærer f.eks. kommer til skade ved, at en elev for sjov er hoppet op på ryggen af læreren. Erstatning i forbindelse med en sådan arbejdsskade vil kunne søges efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til erstatning, så kontakt os allerede i dag.

 

Skriv en kommentar

Call Now Button