Spiludbyder pålagt at betale 1.200.000 kr. til spiller

A oprettede i 2010 en spilkonto hos en spiludbyder, U, der lukkede kontoen den 2. september 2013. I en sag anlagt af A mod U om erstatning for det tab, A havde lidt ved at spille, blev det lagt til grund, at spilkontoen blev lukket, da A selv havde givet udtryk for, at han led af ludomani. A forklarede, at han ret tidligt i forløbet havde fortalt, at han havde fået en erstatning som følge af en arbejdsskade, og at han også fortalte om sine psykiske problemer. Det blev lagt til grund, at der siden sommeren 2012 havde været en tæt og løbende kontakt mellem A og en ansat i U, og A havde i en mail af 7. september 2012 anført, at han indtil videre havde spillet for ca. 1,5 mio. kr. hos U. Den 11. oktober 2012 skrev han bl.a., at han ikke helt hyggede sig med at spille længere, men at det nu var lidt mere desperation for at prøve at vinde lidt af det tabte tilbage. Hans spilforbrug steg i perioden fra juni 2012 til november 2012 fra 0 kr. om måneden til 428.000 kr. om måneden. Fra maj 2012 til november 2012 forhøjede A flere gange sin grænse for indbetaling på sin spilkonto, som var 100 kr. i maj 2012 og 600.000 kr. i november 2012. Landsretten fandt under disse omstændigheder, at U i hvert fald omkring oktober 2012 burde have indset, at der var en betydelig risiko for, at A havde et alvorligt spilproblem, og at U burde have iværksat foranstaltninger med henblik på at søge dette afklaret og i givet fald f.eks. have taget yderligere skridt til at søge at motivere ham til at anvende forskellige beskyttelsesforanstaltninger, som kunne medvirke til at begrænse hans spil og eventuelt i sidste ende lukke spilkontoen. U havde ikke taget sådanne initiativer, og kundeforholdet og kontakten til A var fortsat efter oktober 2012 i det væsentlige uændret, herunder med løbende tildeling af forskellige former for bonus, der var med til at fastholde A i sit spil. U fandtes herefter i perioden fra oktober 2012 og indtil kontoens lukning at have handlet ansvarspådragende over for A og skulle erstatte det lidte tab. Efter oplysningerne om A’s spilforbrug i denne periode, og da der var den fornødne årsagssammenhæng, blev erstatningen skønsmæssigt fastsat til 1.200.000 kr

Skriv en kommentar

Call Now Button